Požární ochrana

je souhrn opatření stanovených legislativou která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví a ochrany majetku.


Zpracování dokumentace požární ochrany (dále jen "PO")

- požárně bezpečnostní řešení stavby
- začlenění do kategorie činností podle požární ochrany
- požární řád
- požární poplachové směrnice
- požární evakuační plán
- dokumentace zdolávání požárů
- řád ohlašovny požárů
- požární kniha
- tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

Provádění školení PO

- školení zaměstnanců
- preventivních požárních hlídek
- preventistů požární ochrany

Provádění pravidelných preventivních kontrol PO

- provádění pravidelných preventivních prohlídek PO na základně požadavku
§ 5 odst. 1 písm. e) zákona o Požární ochraně 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Realizace únikového a požárního značení

- realizace únikového značení dle požadavku § 11 odst. 3 písm. a) vyhlášky o Požární prevenci 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- realizace požádního značení dle požadavku § 5 písm. d) zákona o Požární ochraně 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Účast při kontrolách Hasičského záchranného sboru